Gedeputeerde Staten over zienswijze Partij voor de Dieren en Vereniging Dorp en Natuur Amerongen-Leersum

Het college van GS heeft gereageerd op de brief namens de werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug van 2 februari 2021 inzake de ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming (Wnb) voor de wijziging van (de inrichting en dieraantallen van) het agrarisch bedrijf aan de Rijksstraatweg 1 te Leersum, afgegeven op 17 december 2020. De brief verwijst naar de zienswijze ingediend, samen met de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum, waarin verzocht wordt de vergunning niet te verlenen. De brief bevat, samengevat, vier kernpunten waarom Partij voor de Dieren meent dat de vergunning niet verleend zou moeten worden;

  1. het voorzorgsprincipe is onvoldoende toegepast;

  2. stikstofemissie schaadt Natura 2000-gebieden en Utrechtse Heuvelrug;

  3. de grond voor toekenning is ondeugdelijk;

  4. de vergunning is niet conform SKAL.

1. Het voorzorgsprincipe is onvoldoende toegepast met oog op gezondheidsrisico's voor omwonenden en inwoners.

De geitenstop is alleen van toepassing op het zogenoemde ruimtelijke spoor (RO-spoor), wat gescheiden is van het Wnb-spoor. De volksgezondheid is geen onderdeel van het toetsingskader van de Wet natuurbescherming en de vergunningverlening procedures voor geitenhouderijen in het kader van de Wet natuurbescherming blijven dan ook ongewijzigd doorlopen.

2. De feitelijk aantoonbare toename van ammoniakuitstoot/stikstofdepositie schaadt kwetsbare Natura 2000-gebieden en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug als geheel.

De op 17 december jongstleden afgegeven (ontwerp) Wnb-vergunning betreft geen uitbreiding in dieraantallen. In de onderliggende vergunning zijn 1. 115 geiten vergund. In de afgegeven ontwerp beschikking worden 960 geiten vergund waarbij de totale emissie afneemt van 1. 802, 63 kg ammoniak in de referentiesituatie naar 1.646,63 ammoniak in de beoogde situatie.

3. De grond voor het toekennen van de vergunning, "onomkeerbare significante investeringen", is ondeugdelijk.

De vergunning is verleend omdat er geen weigeringsgrond is om de aanvraag te weigeren. Het toetsingskader is daarbij de Wnb gebiedsbescherming, waarbij door stikstofberekeningen is aangetoond dat er geen significant negatieve effecten op natuurwaarden van Natura 2000-gebieden zullen optreden.

4. De vergunning zal worden verleend op basis van de situatie waarin de geiten in gesloten stallen gehouden zullen worden; echter, de aanvrager geeft aan te voldoen aan het biologisch keurmerk (SKAL- certificaat) waarbij geiten te allen tijde naar buiten moeten kunnen.

Wij beoordelen de aanvraag op gegevens die door de initiatiefnemer zelf zijn ingediend. Op basis van die gegevens hebben wij de vergunning verleend. Als de beoogde situatie afwijkt van hetgeen wij vergund hebben, dan kan via toezicht en handhaving groene wetten de vergunninghouder gemaand worden de situatie aan te passen zodat dit in overeenstemming is met de vergunning. De overheid begeeft zich hierbij niet op het privaatrechtelijk domein. Skai is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland.